Život ve farnosti

Konec občanského roku Luhačovice 2017
1.1.2018

Bratři a sestry v Kristu, 

konec  kalendářního roku bývá spojený s přehledy, statistikami, účetními závěrkami. Křesťané se scházejí v kostele, aby poděkovali za všechny dary Boží lásky v uplynulém roce a s pokorou si vyprosili pomoc a požehnání pro čas, který nám poskytne novýrok 2018.

         Rád bych poděkoval každému z vás, kteří chodíte pravidelně na mši svatou, přijímáte svátosti, podílíte se na životě farnosti a tvoříte tak živý obraz Kristovy Církve.

         Upřímně také děkuji všem farníkům, kteří se v uplynulém roce ochotně zapojili do konkrétních úkolů a prací pro farnost.

         S koncem kalendářního roku bilancujeme naše náklady a příjmy, které jsou nezbytné k zajištění provozu kostela, fary a spravovaných pozemků. Naše výdaje pokrývají především pravidelné sbírky, dary a přijaté platby za nájemné .

Chci proto poděkovat všem, kteří přispíváte při nedělních sbírkách na potřeby farnosti nebo při mimořádných sbírkách, kterými jsme v r.2017 přispěli na bohoslovce, na Svatopetrský haléř, na misie, na charitativní výdaje, na adopci na dálku, na priority arcidiecéze, na havarijní fond, církevní školství, podpořili jsme vysílání  TV NOE a Radia Proglas .

Snažíme se udržovat finanční rezervu na běžném účtu, která by nám umožnila v kombinaci s dotacemi z městského, krajského a státního rozpočtu uskutečnit další opravy majetku farnosti a případné investice. 

O konečném výsledku hospodaření vás budeme informovat po účetní závěrce roku 2017. 

         Mnoho z Vás věnuje svůj čas, úsilí, prostředky, abychom se mohli scházet v důstojném a upraveném prostředí. Spoléhám i nadále na vaši vzájemnou ohleduplnost i na zodpovědné zacházení se společným majetkem.

         Děkuji panu řediteli Dušanu Máčalíkovi, jehož firma Avonet nám poskytuje zdarma internet pro účely farnosti Luhačovice i Pozlovice. Zprovoznění webkamery umožňuje   našim nemocným  farníkům, ale i všem ostatním lidem jak v tuzemsku, tak mnohdy v dalekém zahraničí, prožít mši svatou společně s námi.

         Děkuji skupinám, které se pravidelně střídají při úklidu chrámových prostor.  

Je třeba si však uvědomit, že tyto skupiny pracují již delší dobu a starší osoby tato služba vyčerpává. Proto stejně jako loni naléhavě žádám ochotné dobrovolníky, aby se přidali k některé skupině, bylo by to velmi záslužné.

         Poděkování patří Vám všem, kteří  pečujete o kaple v naší farnosti, o čistotu, pořádek, výzdobu a účastníte se bohoslužeb.

         Dále děkuji upřímně našemu panu kaplanovi, jáhnovi, všem lektorům, akolytům, katechetce, ministrantům, kostelníkům, varhanicím a varhaníkům, všem zpěvákům.

Také děkuji každému, kdo se ochotně stará o krásu vnitřních prostor kostela – o výzdobu, praní kostelního prádla, úklid kostela i fary, farní zahrady a prostor kolem kostela.  Děkuji všem, kteří se obětavě účastní při jakýchkoliv pracích, souvisejících s potřebami farnosti.

Děkuji i těm, kteří se pravidelně a aktivně podílejí na přípravě slavností během liturgického roku, jak v kostele, tak i při oslavě Těla a Krve Páně, Otevírání pramenů a stavění betlému i těm, kteří se účastní na programu a organizaci Živého betlému. 

         Děkuji všem farníkům, modlícím se za farnost i za nás kněze, i těm, kteří se modlí ve společenství Živého růžence a v Hnutí modlitby matek.

         Vyslovuji poděkování Charitě Svaté Rodiny za obětavou práci během celého roku a spolupráci s farností, které si velmi vážím. Děkuji i za organizaci Tříkrálové sbírky.

Naše farnost je otevřená všem návštěvníkům lázní, pacientům i lidem z okolních měst a vesnic. Snažme se, aby se i tito bratři a sestry cítili u nás vítanými hosty. K tomu slouží i projekt Otevřené brány, kterého se naše farnost účastní. Děkuji těm, kteří se na tomto projektu podílí.

     Oslavy 20. výročí dostavby a konsekrace kostela Svaté Rodiny, které jsme slavili v r. roce 2017 završíme instalací sousoší Svaté Rodiny v r. 2018.

         Přeji Vám všem požehnaný a milostiplný rok 2018, ochranu Matky Boží a celé Svaté Rodiny

K tomu přijměte požehnání.

 

Přeji Vám a Vašim rodinám požehnaný nový rok.

 

Statistika farnosti Luhačovice       2017-12-31

 

Křty :  celkem bylo pokřtěno 20 lidí, z toho,

9 chlapců a 11 děvčat                                             

               

Sňatky: ve farnosti  bylo oddáno cekem 11 párů.

 

1 sv. přijímání: 18 osob

Biřmovaní: 2016 

 

Pohřby:  církevní rozloučení mělo 32 našich farníků