Život ve farnosti

Otevřené brány
24.5.2020

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020
30.4.2020

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska.

Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máj všechny ke znovu objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě možnosti. V každém případě k tomu však poslouží jedno tajemství: jednoduchost; je snadné nalézt i na internetu vhodné návody, kterých se držet.

Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které můžete recitovat na závěr růžence, jak to budu v tomto měsíci činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi, zvláště za nejvíce trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. Děkuji vám a ze srdce žehnám.

V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek sv. Marka evangelisty.

 

První modlitba

Maria,

Ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svoji víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí,

a jsme si jisti, že se postaráš,

aby se, jako v Káni Galilejské,

mohla navrátit radost a veselí

po této chvíli zkoušky.

Pomoc nám, Matko Božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

a dělali to, co nám řekne Ježíš,

který vzal na sebe naše utrpení

a obtížil se našimi bolestmi,

aby nás – skrze kříž – přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu Tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmítej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,

Panno slavná a požehnaná.

 

Druhá modlitba

»Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko«.

V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež dopadly na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko Boží a Matko naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou.

Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této koronavirové pandemii, potěš malomyslné a ty, kdo oplakávají svoje drahé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který zanechává rány v duši. Buď oporou těm, kdo mají úzkost o nemocné, jimž nemohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej důvěru tomu, kdo se trápí nejistou budoucností a důsledky na poli ekonomiky a práce.

Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, aby tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv u svého božského Syna, aby potěšil rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich srdce důvěře.

Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, kteří jsou v tomto kritickém  období v první linii a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Provázej jejich hrdinskou námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví.

Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří se snaží s pastoračním vypětím a evangelním nasazením pomáhat a podporovat všechny.

Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná řešení přemáhající tento virus.

Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává nezbytných prostředků k životu, a prozíravě a v duchu solidarity plánují sociální a ekonomická řešení.

Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby obrovské částky, vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly namísto toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet podobným katastrofám v budoucnosti.

Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro přináležitost k velké rodině a vědomí, že jsme všichni spojeni, abychom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc tolikeré nouzi a bídě. Upevňuj ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.

Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti a dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu.

Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.

Výzva českých a moravských biskupů
10.4.2020

Velikonoční přání od farností Luhačovice a Pozlovice
10.4.2020

Bdění na Zelený čtvrtek, Adorace u Božího hrobu na Bílou sobotu
9.4.2020

Bdění na Zelený čtvrtek a Adorace na Bílou sobotu

Pořad bohoslužeb Velikonoce
5.4.2020

Duchovní obnova 2020 z katechetického centra (nejen pro katechety)
28.3.2020

https://www.youtube.com/watch?v=eeb4h5gxjTg

Bohoslužby bez veřejnosti - Česká biskupská konference
15.3.2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

7. Farní bazárek - ZRUŠENO
14.3.2020

Mše svaté bez účasti veřejnosti
13.3.2020

Možnosti sledování mší svatých z jiných kostelů
13.3.2020

https://mseonline.cz/

Pořad bohoslužeb ve farnosti Luhačovice od 13. 3. do 15. 3. 2020
13.3.2020

Pořad bohoslužeb ve farnosti Luhačovice

od 13. 3. do 15. 3. 2020,

které je možné sledovat přes webkameru v kostele

DATUM

ČAS

MÍSTO

Pátek

18:15

 Sv. Rodina Luhačovice

Sobota

8:00

 Sv. Rodina Luhačovice

Sobota

17:00

 Sv. Rodina Luhačovice

Neděle

8:30

 Sv. Rodina Luhačovice

Neděle

10:15

 Sv. Rodina Luhačovice

Neděle

 17:00

 Sv. Rodina Luhačovice

 

V 15:00 se budeme modlit Korunku k Božímu milosrdenství.

V 20:00 se budeme modlit růženec.

K těmto modlitbám vás srdečně zveme. Opět přes webkameru.

Plavání pro Tříkrálové koledníky - ZRUŠENO
12.3.2020

Postní aktivita pro děti 2020
7.3.2020

Instrukce k postní aktivitě „Poznáváním Písma, poznávám Krista.“

Na obrázek poháru dětí nalepí/přišpendlí své ústřižky z kartičky. Snažili jsme si vybojovat čas pro Boha. Vypnout televizi, mobil… a najít si doma místo a pravidelný čas, ve kterém se budeme setkávat s Bohem, vytrvejme v tom dál. Učme se být s naším milujícím Otcem. Když se s ním budeme pravidelně potkávat v modlitbě, budeme o něm vědět víc a taky s ním budeme chtít trávit stále více času. Tento týden se chceme snažit být poslušní a plnit si své úkoly bez připomínání. Příští neděli zase doneseme ústřižek z kartičky, který nalepíme na obrázek a vymalujeme tak nebe. Doma se pak snažme pokračovat v tom, co jsme začali, cvičit se v naslouchání Božímu hlasu.

Aktuální fotky ze Svaté Země
4.3.2020

https://farnostluhacovice.rajce.idnes.cz/Svata_Zem_26.02%2C_-_04.03.2020/

 

Pobožnosti křížové cesty v našich farnostech - postní doba 2020
22.2.2020

Pobožnosti křížové cesty v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích

Čtvrtek    16 : 30  hodin

Pátek      17 : 30  hodin

Neděle   16 : 15  hodin

 

Pobožnosti křížové cesty v kostele Sv. Martinav v Pozlovicích

 Čtvrtek    17:30 hodin

 Neděle     14:30 hodin

Karneval
15.2.2020

Modlitba Chval
28.1.2020

Valentýnský Večer
28.1.2020

Apoštolský list Svatého otce Františka
23.12.2019

Apoštolský list Svatého otce Františka
o významu a hodnotě jesliček


Admirabile signum

1. Podivuhodné znamení vánočních jesliček, které jsou křesťanskému lidu tak drahé, stále vzbuzuje úžas a obdiv. Znázornit událost Ježíšova narození je totéž co prostě a radostně zvěstovat tajemství vtělení Božího Syna. Jesličky jsou totiž jakýmsi živým evangeliem, které vystupuje ze stránek Písma svatého. Když rozjímáme o narození Páně, jsme zváni duchovně se vydávat na cestu a být přitom přitahováni pokorou toho, který se stal člověkem, aby se s každým člověkem setkal. Objevujeme, že nás miluje až do té míry, že se s námi sjednocuje, abychom se také my mohli sjednotit s ním.


Tímto listem bych rád podpořil krásnou tradici našich rodin, které během dní předcházejících Narození Páně staví vánoční betlém, jakož i zvyk umísťovat ho na pracoviště, do škol, nemocnic, vězení, na náměstí... Je to vskutku projev tvůrčí fantazie, která používá velmi různorodých materiálů, aby mohla vzniknout malá mistrovská díla krásy. Učíme se tomu už jako děti, když nám maminka a tatínek spolu s babičkou a dědečkem předávají tento radostný zvyk, který je výrazem bohaté lidové spirituality. Přeji si, aby se tato zvyklost nikdy neztratila, ba dokonce doufám, že tam, kde už upadla v zapomnění, bude opět objevena a oživena.


2. Původ jesliček souvisí především s několika podrobnostmi v evangeliu o Ježíšově narození v Betlémě. Evangelista Lukáš říká stručně, že Maria „porodila svého jednorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo“ (Lk 2,7). Ježíš byl uložen do jeslí, které se latinsky nazývají praesepium, odkud je italské presepe a české jesličky (nebo betlém).


Při příchodu na tento svět nachází Syn Boží místo tam, kde se krmí zvířata. Seno se stává prvním lůžkem tomu, jenž se ukáže jako „chléb, který sestoupil z nebe“ (Jan 6,41). Tuto symboliku pochopil již sv. Augustin spolu s dalšími církevními otci, když napsal: „Položili ho do jeslí a on se stal naším pokrmem“ (Serm. 189, 4). Jesličky skutečně v sobě mají různá tajemství Ježíšova života a působí, že je cítíme jako blízké našemu každodennímu životu.


Přistupme však přímo k původu jesliček, jak je chápeme my. Přenesme se v duchu do Greccia v údolí Reatina; tam se svatý František zastavil pravděpodobně cestou z Říma, kde 29. listopadu 1223 obdržel od papeže Honoria III. schválení svojí řehole. Po jeho pouti do Svaté země mu tamější jeskyně zvláštním způsobem připomněly betlémskou krajinu. A je možné, že Poverello byl oslněn mozaikami v římské bazilice Panny Marie Větší, které zobrazují Ježíšovo narození právě poblíž místa, kde se podle starobylé tradice uchovávají desky jeslí.


Františkánské prameny podrobně vypravují, co se v Grecciu stalo. Čtrnáct dní před Vánocemi František oslovil jednoho tamního muže jménem Jan, kterého požádal, aby mu pomohl splnit jedno přání: „Chtěl bych znázornit památku toho Dítěte, které se narodilo v Betlémě, a chtěl bych vidět, pokud možno na vlastní oči, těžkosti, které musel snášet kvůli všemu, co mu už jako novorozenému chybělo, když ležel v jeslích na seně mezi volem a oslem.“1 Když to ten věrný přítel uslyšel, rychle šel a na určeném místě připravil všecko, jak si světec přál. Dne 25. prosince přišlo do Greccia z různých míst mnoho bratří i muži a ženy z okolí; připravili svíce a pochodně, aby osvítili onu svatou noc. Když přišel František, našel jesle se senem, vola a oslíka. Lidé, kteří se sešli, prožili před tímto výjevem narození nevýslovnou a nebývalou radost. Potom kněz sloužil na jeslích slavnostní eucharistii a ukázal spojení mezi vtělením Božího Syna a eucharistií. Tehdy při oné události v Grecciu nebylo použito figurek, ale byl to živý betlém tvořený těmi, kdo tam byli přítomni.


Tak se zrodila naše tradice. Všichni byli okolo jeskyně naplněni radostí a necítili žádnou vzdálenost mezi událostí, ke které dochází, a těmi, kdo se stávají účastníky tajemství.


První životopisec svatého Františka Tomáš z Celana vzpomíná, že oné noci se k této prosté a dojemné scéně připojil také dar podivuhodného vidění: jeden z přítomných spatřil, jak v jeslích leží samo Dítě Ježíš. Oné vánoční noci roku 1223 „odcházeli všichni domů naplněni nevýslovnou radostí“.


3. Jednoduchostí tohoto znamení uskutečnil svatý František velké evangelizační dílo. Jeho učení proniklo do srdce křesťanů, kde tkví dodnes jako ryzí, prostý způsob, jak znovu předkládat krásu naší víry. Tyto pocity ostatně vyjadřuje a vzbuzuje samotné místo, kde vznikly první jesličky. Greccio se stává útočištěm pro duši, která se skrývá na skále a je obklopena tichem.


Proč vzbuzují jesličky takový úžas a dojímají nás? Především proto, že ukazují Boží něhu. Stvořitel veškerenstva se snižuje k naší nepatrnosti. Dar života, už i tak pro každého z nás tajemný, nás uchvacuje ještě víc, když vidíme, že ten, který se narodil z Panny Marie, je zdrojem a oporou každého života. V Ježíši nám Otec daroval bratra, který nás přichází hledat, když jsme dezorientovaní a ztrácíme směr; věrného přítele, který je nám stále nablízku. Daroval nám svého Syna, který nám odpouští a pozvedá nás ze hříchu.Stavět jesličky v našich domovech nám pomáhá znovu prožívat událost, která se stala v Betlémě. Evangelia samozřejmě nadále zůstávají zdrojem, který nám umožňuje poznat tuto událost a rozjímat o ní. Nicméně její znázornění jesličkami nám pomáhá si ji představit, probouzí city, vtahuje nás do dějin spásy, abychom se cítili současníky této události, která je v nejrůznějších historických a kulturních kontextech živá a aktuální.Již svým františkánským původem jsou jesličky především pozváním, abychom „pocítili“ chudobu a „dotkli se“ chudoby, kterou si Boží Syn zvolil svým vtělením. A také mají v sobě výzvu k jeho následování cestou pokory, chudoby a zříkání se, jež vede od betlémských jeslí ke kříži. Jsou apelem k setkání s ním a ke slitovné službě jemu v těch nejpotřebnějších bratřích a sestrách (srov. Mt 25,31-46).


4. Rád bych nyní prošel různé znaky betléma a poukázal na jejich smysl. Nejprve si představme kontext hvězdnatého nebe v temné a tiché noci. Nečiníme tak jen kvůli věrnosti evangelnímu podání, ale také kvůli významu, který to má. Pomysleme si, jak často je náš život obklopen nocí. A přece ani v těchto chvílích nás Bůh nenechává samotné, ale zpřítomňuje se, aby odpověděl na rozhodující otázky, týkající se smyslu naší existence: Kdo jsem já? Odkud přicházím? Proč jsem se narodil v této době? Proč miluji? Proč trpím? Proč zemřu? Aby se nám dostalo odpovědi na tyto otázky, stal se Bůh člověkem. Jeho blízkost přináší světlo tam, kde je tma, a osvěcuje ty, kdo procházejí temnotou utrpením (srov. Lk 1,79).


Zmínku si zasluhuje také krajina, která je součástí jesliček; často ji tvoří trosky starobylých domů a paláců, jež někdy nahrazují betlémskou jeskyni a stávají se příbytkem Svaté rodiny. Tyto trosky se patrně inspirují spisem Legenda Aurea dominikána Jakuba de Voragine (13. století), kde se dočítáme o pohanské víře, podle níž se v Římě zřítí chrám Míru, až Panna porodí. Tyto trosky jsou především viditelným znamením padlého lidstva a všeho, co se zhroutí a co je zkažené a zpustlé. Tato scéna nám říká, že Ježíš je tím novým ve starém světě a že přišel uzdravit a obnovit náš život a svět a vrátit jim původní nádheru.


5. Jaké emoce bychom měli zakoušet, když stavíme do betléma pahorky, potůčky, ovce a pastýře! Tak si připomínáme, co předpovídali proroci: že totiž veškeré stvoření má podíl na slavnosti Mesiášova příchodu. Andělé a kometa jsou znamením toho, že i my jsme povoláni vydat se na cestu k jeskyni a klanět se Pánu.


„Pojďme tedy do Betléma podívat se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil“ (Lk 2,15), říkají pastýři na to, co jim oznámili andělé. Je to překrásné poučení, kterého se nám dostává jednoduchým vylíčením. Na rozdíl od mnoha lidí zabraných do konání tisíce jiných věcí stávají se pastýři prvními svědky toho podstatného, to znamená spásy, jež je darována. Jsou to ti nejpokornější a nejchudší, kteří umějí přijmout událost vtělení. Bohu, který nám jde vstříc v betlémském Dítěti, odpovídají pastýři tím, že se vydávají na cestu k němu, na setkání lásky a vděčného úžasu. Právě toto setkání Boha s jeho dětmi, k němuž dochází díky Ježíši, dává život našemu náboženství a vytváří jedinečnou krásu, jež se zračí zejména v jesličkách.


6. Do svých betlémů obvykle vkládáme mnoho symbolických postav; především postavy žebráků a lidí, kteří neznají jiné bohatství než bohatství srdce. I oni jsou zcela nablízku Dítěti Ježíši, aniž by je někdo mohl vyhostit nebo odehnat od improvizované kolébky, která okolostojící chudé vůbec nevyvádí z míry. Chudí mají přímo privilegované místo v tomto tajemství a často jsou to oni, kdo má největší schopnost rozpoznat přítomnost Boha mezi námi.


Chuďasové a prosťáčci v betlémě připomínají, že Bůh se stává člověkem pro ty, kteří více vnímají potřebu jeho lásky a prosí o jeho blízkost. Ježíš „tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,29) se narodil chudý a vedl prostý život, aby nás naučil chápat to podstatné a žít z toho. Z betléma jasně vysvítá poselství, že se nesmíme nechat klamat bohatstvím a spoustou nabídek prchavého štěstí. Herodův palác stojí v pozadí a je zavřený a hluchý k radostné zvěsti. Svým narozením v jesličkách zahajuje Bůh jedinou velikou revoluci, která dává naději a důstojnost lidem vyděděným a postaveným na okraj: revoluci lásky, revoluci něhy. Z jesliček hlásá Ježíš svou mírnou mocí výzvu dělit se s těmi posledními, což je cesta k lidštějšímu a více bratrskému světu, z něhož není nikdo vyloučen ani odsunut na okraj.


Děti, ale také dospělí často rádi přidávají do vánočního betléma jiné postavičky, které zdánlivě nemají s evangelním vyprávěním žádnou souvislost. A přece takováto představivost touží vyjádřit, že v novém světě, který započal Ježíš, je prostor pro všechno, co je lidské, a pro každé stvoření: od pastýře ke kováři, od pekaře k muzikantovi, od žen nesoucích džbány s vodou k hrajícím si dětem... to všechno představuje každodenní svatost a radost z konání každodenních věcí mimořádným způsobem, neboť Ježíš s námi sdílí svůj božský život.


7. Postupně nás betlém přivádí k jeskyni, kde nacházíme postavy Marie a Josefa. Maria je maminka, která rozvažuje o svém dítěti a ukazuje ho těm, kdo ho přicházejí navštívit. Její soška umožňuje přemítat o velkém tajemství, do něhož byla tato dívka vtažena, když Bůh zaklepal na dveře jejího neposkvrněného srdce. Na andělské zvěstování, jež ji žádalo, aby se stala matkou Boží, odpovídá Maria svou plnou a naprostou poslušností. Její slova „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) jsou pro nás všechny svědectvím, jak se s vírou odevzdávat do Boží vůle. Svým „ano“ se Maria stala matkou Božího Syna, aniž by tím ztratila svoje panenství, ale dokonce ho tak posvětila. Spatřujeme v ní matku Boží, která si svého Syna nenechává jen pro sebe, ale ode všech žádá, aby jeho slovu naslouchali a uváděli ho ve skutek (srov. Jan 2,5).


Vedle Panny Marie je svatý Josef jako ochránce Dítěte i jeho matky. Obvykle je znázorňován s holí v ruce a někdy drží lampu. Svatý Josef plní v Ježíšově a Mariině životě velice důležitou roli. Je opatrovníkem, který neúnavně chrání svoji rodinu. Když jej Bůh upozorní na ohrožení Herodem, neváhá se vydat na cestu a utéci do Egypta (srov. Mt 2,13-15). A když nebezpečí pomine, přivede rodinu do Nazareta, kde se stává prvním vychovatelem dítěte a dospívajícího Ježíše. Josef nesl v srdci velké tajemství, které zahalovalo Ježíše a Marii, jeho snoubenku, a jako spravedlivý muž se vždycky odevzdával do Boží vůle a také ji plnil.


8. Srdce betléma začne tlouci, když v den Vánoc vložíme do jesliček postavičku Dítěte Ježíše. Takto se představuje Bůh: v dítěti, aby se nechal vzít do naší náruče. Ve slabosti a křehkosti skrývá svoji noc, která všechno tvoří a přetváří. Zdá se to nemožné, ale přece je tomu tak: v Ježíši byl Bůh dítětem a v tomto stavu chtěl zjevit velikost svojí lásky, která se projevuje úsměvem a rukama vztaženýma ke komukoli.


Narození dítěte budí radost a úžas, protože nás staví před velké tajemství života. Když vidíme zářící oči mladých manželů před jejich právě narozeným dítětem, chápeme city Marie a Josefa, kteří pohledem na Dítě Ježíše vnímali přítomnost Boha ve svém životě.


„Život se zjevil“ (1 Jan 1,2), takto shrnuje apoštol Jan tajemství vtělení. Jesličky nám ukazují tuto jedinečnou a mimořádnou událost, která změnila běh dějin a od níž se také počítá náš letopočet: před Kristovým narozením a po Kristově narození, a umožňují nám se jí dotknout.


Způsob Božího jednání je téměř omračující, protože se jeví jako nemožné, aby se Bůh zřekl svojí slávy a stal se člověkem jako my. Jaké překvapení vidět Boha, který přijímá naše způsoby: spí, pije mateřské mléko, pláče a hraje si jako všechny děti! Bůh jako vždycky udivuje, je nepředvídatelný, neustále mimo naše schémata. Proto jesličky, které ukazují Boha tak, jak přišel na svět, nás vybízejí, abychom přemýšleli o svém životě napojeném na Boží život a stali se jeho učedníky, chceme-li dosáhnout konečného smyslu života.


9. Když se přibližuje slavnost Zjevení Páně, přidávají se do betléma figurky třech králů. Tito mudrcové a bohatí pánové z Východu se díky pozorování hvězdy vydali na cestu do Betléma, aby poznali Ježíše a přinesli mu svoje dary: zlato, kadidlo a myrhu. Také tyto dary mají alegorický význam: zlato uctívá Ježíšovu královskou důstojnost, kadidlo jeho božství a myrha jeho svaté lidství, které pozná smrt a pohřeb.


Pohled na tento jesličkový výjev nás vede k zamyšlení nad odpovědností, kterou má každý křesťan za šíření evangelia. Každý z nás se stává nositelem radostné zvěsti pro ty, s nimiž se setkává, a konkrétními skutky milosrdenství dosvědčuje radost ze setkání s Ježíšem a jeho lásku.


Mudrcové nás učí, že je možné vyjít zdaleka a dojít až ke Kristu. Jsou to bohatí muži, moudří cizinci, žíznící po nekonečnu, kteří odcházejí na dlouhou a nebezpečnou cestu, jež je přivede až do Betléma (srov. Mt 2,1-12). Tváří v tvář Dítěti Králi je zachvacuje veliká radost. Nenechají se pobouřit chudým prostředím a neváhají pokleknout a klanět se mu. Před ním pochopí, že s jakou svrchovanou moudrostí Bůh ovládá běh hvězd, tak stejně řídí i chod dějin a sesazuje mocné a povyšuje ponížené. Po svém návratu do vlasti zajisté vyprávěli o překvapivém setkání s Mesiášem a otevřeli tak cestu evangeliu mezi národy.


10. Před jesličkami se mysl ráda vrací do dětských let, kdy se dychtivě čekalo, až se začnou stavět. Tyto vzpomínky nás vždycky přivádějí k novému uvědomění si velkého daru, který jsme dostali, když nám byla předána víra, a zároveň nám dávají pocítit povinnost a radost umožnit dětem a vnukům, aby prožili tutéž zkušenost. Není důležité, jak se betlém vystrojí; může být stále stejný nebo se každý rok měnit. Záleží na tom, aby promlouval k našemu životu. Všude a jakoukoli formou vyprávějí jesličky o Boží lásce, o Bohu, který se stal děťátkem, aby nám pověděl, jak blízko je každé lidské bytosti, ať se nachází v jakékoli situaci.


Drazí bratři a sestry, jesličky jsou součástí milého i náročného procesu předávání víry. Počínaje dětstvím a potom v každém životním období nás vedou k rozjímání o Ježíši, ke vnímání Boží lásky k nám, abychom cítili a věřili, že Bůh je s námi a my jsme s ním a že díky onomu Dítěti – Synu Božímu a Panny Marie – všichni jsme dcerami a syny, a abychom vnímali, že v tom spočívá štěstí. Ve škole svatého Františka otevřeme srdce této prosté milosti a dovolme, aby se z tohoto úžasu zrodila pokorná modlitba: naše „díky“ Bohu, který s námi chtěl sdílet všechno, aby nás nenechal nikdy samotné.


Greccio, svatyně prvních jesliček, 1. prosince 2019 v sedmém roce pontifikátu.


FRANTIŠEK

Putování za vánoční hvězdou
15.12.2019

Předání víry v rodině
1.12.2019

Pořad bohoslužeb Vánoce
1.12.2019

Svátost smíření
1.12.2019

Pouť do svaté země
1.12.2019

Druhý benefiční koncert Velké újezdské schóly
24.11.2019

Druhý benefiční koncert Velké újezdské schóly, který se bude konat v neděli 24.11.2019 v 15:30 hodin,

jehož výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na úhradu specializovaných rehabilitačních pobytů

a programů Dorotky Obadalové z Luhačovic, která má velmi vzácný mowat-willsonuv syndrom,

který je velmi závažným onemocněním. Na zlepšení pomáhají jen rehabilitační pobyty, na které pojišťovna bohužel nepřispívá.

 

Velké díky za pomoc při propagaci

Veronika Vaňková za Velkou scholu v Újezdě

Dětská mše svatá - Všichni svatí
3.11.2019

 

PŘEVLEČTE SE ZA „SVÉHO“ SVATÉHO A PŘIJĎTE:


- můžete použít např. bílé prostěradlo, pokrývku hlavy a připravte si atributu „Vašeho Svatého“
tzn. nějakou věc, podle které je rozpoznán.
- menší děti mohou jít za anděly
- Inspirace k výběru svatých, obrázky svatých, nápady na kostýmy můžete najít na stránkách :

Misijní koláč
20.10.2019

6. Farní bazárek
21.9.2019

Otázky pro biřmovance
1.9.2019

Otázky

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
3.8.2019

Setkání v je pátek po mši svaté v Luhačovicích:

6.9.

20.9. Zkouška skupina I.

4.10. Zkouška skupina II.

19.10. v Pozlovicích po mši svaté v kostele nácvik na biřmování

20.10. Biřmování v Pozlovicích

Slavnost Božího Těla
23.6.2019

Pouť ke sv. Zdislavě
26.5.2019

Bohoslužby ve svatém týdnu
9.4.2019

Svátost smíření
9.4.2019

Společná křížová cesta na Komonec
12.3.2019

5. Farní bazárek dětského oblečení
16.2.2019

Vánoční koncert cimbálové muziky Cyril
25.12.2018

Srdečně Vás zveme na předvánoční koncert cimbálové muziky Cyril

25.12.2018 v 15:00 hod. v Kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích

Živý betlém v Pozlovicích
25.12.2018

Předvánoční koncert Fryštácká Javořina v kostele v Pozlovicích
22.12.2018

Předvánoční koncert Fryštácká Javořina v kostele v Pozlovicích

Srdečne Vás zveme na předvánoční koncert Fryštácká Javořina

22.12.2018 v 18:00 hod v kostele sv. Martina v Pozlovicích

Putování za Vánoční Hvězdou
21.12.2018

 

Svátost smíření Vánoce
1.12.2018

Dětská Schólička
1.12.2018

Pouť k oslavě sv. Martina
17.10.2018

4. Farní Bazárek
27.9.2018

Misijní koláč
27.9.2018

Pouť děkanátu Val. Klobouky 2018
22.9.2018

Otec arcibiskup nás zve na pouť

za obnovu rodin a nová kněžská povolání

v sobotu 22. září 2018 v 15.00 hodin

na Velehradě

Program:

15.00 Rozjímavý růženec - farnost Luhačovice
16.00 Adorace - farnost Štítná nad Vláří
17.00 Mše svatá – farnost Vlachovice

Táborák na začátek školního roku
8.9.2018

Rádi bychom Vás pozvali na společné zahájení školního roku.

Program:

 • Mše svatá ve čtvrtek 13.9.2018 v 17:00 hod.
 • po mši svaté odjezd na faru v Pozovicích (18:00 hod.) -  Hašičským veteránem
 • 18:00 hod táborák na farní zahradě v Pozlovicích
 • 19:00 hod. - ukázka nového zásahového vozidla v Pozlovicích Tatra 815 Terno
 • Volná zábava ....

Přineste si sebou špekáčky + pečivo, nějaké špekáčky zajistíme, ale asi by to nebylo pro všechny.

Těšíme se na hojnou účast.

Zvou:

 • Farnost Luhačovice
 • Charita Svaté Rodiny v Luhačovicích
 • SDH Luhačovice
 • SDH Pozlovice
Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Farnost  Luhačovice  se rozhodla  postavit před  kostelem Sv. Rodiny  bronzové sousoší Sv. Rodiny. Nejprve bylo nutno upravit prostranství před kostelem, vybudovat podstavec ze žulových bloků, postupně se odlévají v dílně poblíž Brna jednotlivé postavy: sv. Josef, sv. Panna Maria a Ježíšek. Sádrové modely těchto postav jsou vystaveny v kostele.

 Autorem projektu je akademický umělec  Marek Trizuljak, autor reliéfu sv. Rodiny  a 14 zastavení Křížové cesty v interiéru kostela. Instalace sousoší bude provedena pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince, po dokončení bude její slavnostní  posvěcení na svátek Svaté Rodiny Nazaretské - 30.12.(2018).

Jelikož se jedná o finančně značně náročný projekt, neobejde se naše farnost bez finančních darů. Tyto je možno poslat na účet farnosti u České spořitelny: 1404875369/0800, nebo přímo do pokladničky umístěné vzadu v kostele.

 

Za finanční dary upřímné Pán Bůh zaplať!

 Věříme, že sousoší Svaté Rodiny u kostela Svaté Rodiny nebude jen ozdobou, ale i významně a důstojně přispěje k podpoře propagace rodiny jako základního článku lidské společnosti podle Božího záměru: nezaměnitelného svazku muže a ženy.

Bohoslužby ve Svatém týdnu
13.3.2018

Svátost smíření - Velikonoce
13.3.2018

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
1.3.2018

Společná křížová cesta na Komonec
1.3.2018

Konec občanského roku Luhačovice 2017
1.1.2018

Bratři a sestry v Kristu, 

konec  kalendářního roku bývá spojený s přehledy, statistikami, účetními závěrkami. Křesťané se scházejí v kostele, aby poděkovali za všechny dary Boží lásky v uplynulém roce a s pokorou si vyprosili pomoc a požehnání pro čas, který nám poskytne novýrok 2018.

         Rád bych poděkoval každému z vás, kteří chodíte pravidelně na mši svatou, přijímáte svátosti, podílíte se na životě farnosti a tvoříte tak živý obraz Kristovy Církve.

         Upřímně také děkuji všem farníkům, kteří se v uplynulém roce ochotně zapojili do konkrétních úkolů a prací pro farnost.

         S koncem kalendářního roku bilancujeme naše náklady a příjmy, které jsou nezbytné k zajištění provozu kostela, fary a spravovaných pozemků. Naše výdaje pokrývají především pravidelné sbírky, dary a přijaté platby za nájemné .

Chci proto poděkovat všem, kteří přispíváte při nedělních sbírkách na potřeby farnosti nebo při mimořádných sbírkách, kterými jsme v r.2017 přispěli na bohoslovce, na Svatopetrský haléř, na misie, na charitativní výdaje, na adopci na dálku, na priority arcidiecéze, na havarijní fond, církevní školství, podpořili jsme vysílání  TV NOE a Radia Proglas .

Snažíme se udržovat finanční rezervu na běžném účtu, která by nám umožnila v kombinaci s dotacemi z městského, krajského a státního rozpočtu uskutečnit další opravy majetku farnosti a případné investice. 

O konečném výsledku hospodaření vás budeme informovat po účetní závěrce roku 2017. 

         Mnoho z Vás věnuje svůj čas, úsilí, prostředky, abychom se mohli scházet v důstojném a upraveném prostředí. Spoléhám i nadále na vaši vzájemnou ohleduplnost i na zodpovědné zacházení se společným majetkem.

         Děkuji panu řediteli Dušanu Máčalíkovi, jehož firma Avonet nám poskytuje zdarma internet pro účely farnosti Luhačovice i Pozlovice. Zprovoznění webkamery umožňuje   našim nemocným  farníkům, ale i všem ostatním lidem jak v tuzemsku, tak mnohdy v dalekém zahraničí, prožít mši svatou společně s námi.

         Děkuji skupinám, které se pravidelně střídají při úklidu chrámových prostor.  

Je třeba si však uvědomit, že tyto skupiny pracují již delší dobu a starší osoby tato služba vyčerpává. Proto stejně jako loni naléhavě žádám ochotné dobrovolníky, aby se přidali k některé skupině, bylo by to velmi záslužné.

         Poděkování patří Vám všem, kteří  pečujete o kaple v naší farnosti, o čistotu, pořádek, výzdobu a účastníte se bohoslužeb.

         Dále děkuji upřímně našemu panu kaplanovi, jáhnovi, všem lektorům, akolytům, katechetce, ministrantům, kostelníkům, varhanicím a varhaníkům, všem zpěvákům.

Také děkuji každému, kdo se ochotně stará o krásu vnitřních prostor kostela – o výzdobu, praní kostelního prádla, úklid kostela i fary, farní zahrady a prostor kolem kostela.  Děkuji všem, kteří se obětavě účastní při jakýchkoliv pracích, souvisejících s potřebami farnosti.

Děkuji i těm, kteří se pravidelně a aktivně podílejí na přípravě slavností během liturgického roku, jak v kostele, tak i při oslavě Těla a Krve Páně, Otevírání pramenů a stavění betlému i těm, kteří se účastní na programu a organizaci Živého betlému. 

         Děkuji všem farníkům, modlícím se za farnost i za nás kněze, i těm, kteří se modlí ve společenství Živého růžence a v Hnutí modlitby matek.

         Vyslovuji poděkování Charitě Svaté Rodiny za obětavou práci během celého roku a spolupráci s farností, které si velmi vážím. Děkuji i za organizaci Tříkrálové sbírky.

Naše farnost je otevřená všem návštěvníkům lázní, pacientům i lidem z okolních měst a vesnic. Snažme se, aby se i tito bratři a sestry cítili u nás vítanými hosty. K tomu slouží i projekt Otevřené brány, kterého se naše farnost účastní. Děkuji těm, kteří se na tomto projektu podílí.

     Oslavy 20. výročí dostavby a konsekrace kostela Svaté Rodiny, které jsme slavili v r. roce 2017 završíme instalací sousoší Svaté Rodiny v r. 2018.

         Přeji Vám všem požehnaný a milostiplný rok 2018, ochranu Matky Boží a celé Svaté Rodiny

K tomu přijměte požehnání.

 

Přeji Vám a Vašim rodinám požehnaný nový rok.

 

Statistika farnosti Luhačovice       2017-12-31

 

Křty :  celkem bylo pokřtěno 20 lidí, z toho,

9 chlapců a 11 děvčat                                             

               

Sňatky: ve farnosti  bylo oddáno cekem 11 párů.

 

1 sv. přijímání: 18 osob

Biřmovaní: 2016 

 

Pohřby:  církevní rozloučení mělo 32 našich farníků

SVÁTOST SMÍŘENÍ
3.12.2017

Bohoslužby o Vánocích
3.12.2017

2. Farní bazárek
28.9.2017

POŘAD BOHOSLUŽEB NA SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
1.7.2017

Vigilie slavnosti – úterý 4.7. večer

17:00             Kladná-Žilín

19:30             Řetechov

 

V den slavnosti – středa 5.7.

9:00         Luhačovice – Sv. Rodina

9:00         Biskupice

18:00       Pozlovice

18:15      Luhačovice – Sv. Rodina

19:30      Ludkovice

Puťák pro starší
12.6.2017

Pouť do Staré Boleslavi
19.4.2017

Cena zájezdu se skládá z ubytování (cca 1000 Kč), dopravy a parkování (cca 800 Kč), stravování (2 snídaně, 3 obědy a 2 večeře, dohromady přibližně 800 Kč) a vstupů na všechna místa (cca 400 Kč). 
Každý den navštívíme dvě místa a hodně času se stráví přejížděním, tudíž pouť není vhodná pro malé děti. Pokud s sebou budete brát starší děti (cca do 12 let), momentálně nemůžeme slíbit žádnou velkou slevu - pouze cca poloviční vstupné. Případnou slevu na stravování či ubytování budeme řešit později individuálně.
Abychom dokázali zajistit společné ubytování pro tak velkou skupinu, potřebujeme provést rezervaci co nejdříve. Z tohoto důvodu prosíme o přihlášení do 7. května. Pokud do té doby nenaplníme kapacitu, bude možné přihlásit se i později, ale je možné, že již nebudete ubytováni na stejném místě.
Jakékoli dotazy rád zodpovím na emailové adrese d.slovak@seznam.cz.
Farní tábor
19.4.2017

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Svátost smíření Velikonoce
4.4.2017

Společná křížová cesta
19.3.2017

Křížová cesta na Komonec je s ohledem na nepříznivé počasí zrušena. Místo toho proběhnou křížové cesty v kostelích v obvyklých časech. Děkujeme za pochopení.

1. Farní bazárek
18.3.2017

Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu
16.3.2017

Postní putovní kříž
4.3.2017

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Modlitební Tridium
20.1.2017

P.S.: Chvály v neděli nebudou 14:30, ale již 13:15! Děkujeme za pochopení.

Národní týden manželství
20.1.2017

KONEC OBČANSKÉHO ROKU LUHAČOVICE 2016
31.12.2016

Bratři a sestry v Kristu,

ke konci kalendářního roku se vždy dělají různé přehledy, statistiky, uzavírá se

účetnictví. Křesťané se scházejí v kostele, aby poděkovali za všechny dary Boží lásky v

uplynulém roce a s pokorou si vyprosili pomoc a požehnání pro čas, který nám poskytne

nový rok 2017.

Rád bych poděkoval každému z vás, kteří chodíte pravidelně na mši svatou,

přijímáte svátosti, podílíte se na životě farnosti a tvoříte tak živý obraz Kristovy Církve.

Upřímně také děkuji všem farníkům, kteří se v uplynulém roce ochotně zapojili do

konkrétních úkolů a prací pro farnost.

S koncem kalendářního roku bilancujeme naše náklady a příjmy, které jsou

nezbytné k zajištění provozu kostela, fary a spravovaných pozemků. Výsledky

hospodaření farnosti jsou v současné době zpracovávány děkanátní účetní a máme tak

k dispozici průběžné výdaje související s hospodařením farnosti Luhačovice k 30.11.

2016, které činí více než 1 100 000 Kč.

Rozhodující položka těchto výdajů - více než 600 tis. Kč - představují náklady na

stavební úpravy na Charitě, opravy kostela a fary. Část těchto nákladů byla

dofinancována z finanční rezervy z minulých let.

Výdaje spojené s úhradou poplatků za elektřinu, plyn, vodné činí průběžně více než

150.000,-- .

Přes 250.000,-- představují nutné výdaje k zajištění bohoslužeb a katecheze, výdaje

spojené s provozem farní kanceláře, včetně daní, poplatků, revizí a dále náklady spojené

s provozem, úklidem a údržbou kostela.

Tyto výdaje pokrývají především pravidelné sbírky, dary a přijaté platby za nájemné .

Snažíme se udržovat finanční rezervu na běžném účtu, která by nám umožnila

v kombinaci s dotacemi z městského, krajského a státního rozpočtu uskutečnit další

opravy majetku farnosti a případné investice.

Chci poděkovat všem, kteří přispíváte při nedělních sbírkách na potřeby farnosti i při

mimořádných sbírkách.

V r. 2016 jsme odeslali sbírky v hodnotě přes 345.000,-- , v rámci kterých jsme mimo

jiné přispěli na bohoslovce, na Svatopetrský haléř, na misie, na charitativní výdaje, na

adopci na dálku, na priority arcidiecéze, na havarijní fond, církevní školství, podpořili

jsme vysílání TV NOE a Radia Proglas .

Mnoho z Vás věnuje svůj čas, úsilí, prostředky, abychom se mohli scházet

v důstojném a upraveném prostředí. Spoléhám i nadále na vaši vzájemnou ohleduplnost i

na zodpovědné zacházení se společným majetkem.

Děkuji panu řediteli Dušanu Máčalíkovi, jehož firma Avonet nám poskytuje zdarma

internet pro účely farnosti Luhačovice i Pozlovice. Zprovoznění webkamery je důležité

pro nemocné farníky, kteří tak mohou prožít mši svatou společně s námi i pro příbuzné

v zahraničí.

Děkuji skupinám, které se pravidelně střídají při úklidu chrámových prostor, avšak

je třeba si uvědomit, že tyto skupiny pracují již delší dobu a starší osoby tato služba

vyčerpává, proto stejně jako loni naléhavě žádám ochotné dobrovolníky, aby se přidali

k některé skupině, bylo by to velmi záslužné.

Poděkování patří Vám všem, kdo pečujete o kaple ve farnosti, o čistotu, pořádek,

výzdobu a účastníte se bohoslužeb.

Dále děkuji upřímně našemu panu kaplanovi, jáhnovi, všem lektorům, akolytům,

katechetce, ministrantům, kostelníkům, varhanicím, všem zpěvákům, a také každému,

kdo se ochotně stará o krásu vnitřních prostor kostela – o výzdobu, praní kostelního

prádla a úklid kostela i fary, farní zahrady a prostor kolem kostela. Děkuji všem, kteří se

obětavě účastní při jakýchkoliv pracích, souvisejících s potřebami farnosti.

Děkuji i těm, kteří se pravidelně a aktivně podílejí na přípravě slavností během

liturgického roku, jak v kostele, tak i při oslavě Těla a Krve Páně, Otevírání pramenů a

stavění betlému i těm, kteří se účastní na programu a organizaci Živého betlému.

Děkuji všem farníkům, modlícím se za farnost i za nás kněze, i těm, kteří se modlí

ve společenství Živého růžence a v Hnutí modlitby matek.

Vyslovuji poděkování Charitě Svaté Rodiny za obětavou práci během celého roku

a spolupráci s farností, které si velmi si vážím. Děkuji i za organizaci Tříkrálové sbírky.

Naše farnost je otevřená všem návštěvníkům lázní, pacientům i lidem z okolních

měst a vesnic. Snažme se, aby se i tito bratři a sestry cítili u nás vítanými hosty.

V letošním roce se nám podařilo opravit fasádu kostela, fary, věže kostela, zateplit

a obnovit omítku v sakristii, pořídit nové schody, obložení vstupu do kostela. V rámci

těchto oprav byly obnoveny i vstupní dveře do kostela i fary. Při této rekonstrukci nám

velmi pomohla firma TOKO, která nám usnadnila práci zapůjčením nakládače. Děkuji za

tuto významnou pomoc. Děkuji také všem, kteří se podíleli na tomto díle. Celá tato

rekonstrukce směřuje k 20. výročí dostavby a konsekrace kostela Svaté Rodiny, kterou

budeme slavit v nastávajícím roce 2017. Snažme se už dopředu zušlechtit cokoliv, co

bude přínosem pro tuto velkou událost, především naše nitro.

Závěrem církevního roku skončil i Svatý rok milosrdenství, vyhlášený papežem

Františkem. Jistě jste zaznamenali, jaké množství lidí přijalo svátost biřmování, to je

velmi potěšující skutečnost. To je naším posláním, přístup ke svátostem! Svátost křtu,

svátost biřmování, svátost smíření, přijímání Kristova Těla v Eucharistii, to je projev naší

živé víry.

Svatý Otec ve svém Apoštolském listě k závěru Roku milosrdenství píše:

Nyní, když tento svatý rok skončil, je čas hledět vpřed a pochopit, jak můžeme nadále

s věrností, radostí a nadšením zakoušet bohatství Božího milosrdenství. Naše

společenství budou moci zůstávat živá a dynamicky vykonávat novou evangelizaci do té

míry, v níž „pastorační konverze“, k jejímuž žití jsou povolána, se bude každodenně

utvářet obnovující silou milosrdenství. Neomezujme jeho působení; nerozesmutňujme

Ducha, jenž nám ukazuje stále nové cesty, po nichž máme jít, abychom mohli přinášet

spásonosné evangelium všem.

Přeji Vám všem požehnaný a milostiplný rok 2017, ochranu Matky Boží a celé Svaté

Rodiny

K tomu přijměte požehnání.

Přeji Vám a Vašim rodinám požehnaný nový rok.

Pořad bohoslužeb o Vánocích
1.12.2016

Svátost smíření - Vánoce
1.12.2016

Adventní duchovní obnova a vigílie
22.11.2016

Pouť k oslavě sv. Martina
13.11.2016

Povídání o proběhlých Světových dnech mládeže v Krakówě
16.10.2016

Mše svatá pro Mládež
14.10.2016

Petice proti zákonu o adopcích dětí homosexuály
20.8.2016

Petice je dostupná iv elektronické podobě na internetu, zde je odkaz: www.petice-adopce.cz

 

Oslavy 110 Let SDH Pozlovice
9.7.2016

Zakončení školního roku
12.6.2016

Noc Kostelů - Pozlovice
6.6.2016

Boží Tělo
24.5.2016

Puťák pro Starší (13 - 17 let)
4.5.2016

Farní tábor pro děti
4.5.2016

Podrobnosti zde: prihlaska_farniTabor_2016

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Nabízím pravidelné návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se již nedostanou do kostela nebo jen zřídka. Tito věřící potřebují pravidelnou posilu skrze svátosti (jako i ostatní věřící). Přicházel bych je navštěvovat v Luhačovicích ve čtvrtek před 1. pátkem v měsíci, nejlépe dopoledne; případně je možno domluvit se na jiném termínu, pokud by tento nevyhovoval; na vesnicích bych je navštívil, když tam bude mše sv. v místní kapli, přede mši sv. nebo po ní. Pokud o těchto věřících, kteří by o tuto službu stáli, víte ve své rodině, okolí, mezi příbuznými, známými, prosím, abyste je přihlásili a pomohli návštěvu zprostředkovat. Je dobré také připomenout, že návštěva kněze a přijetí svátostí u starších a nemocných lidí zdaleka neznamená, že by už měli zemřít. Navíc, v nebezpečí smrti vlastně žijeme všichni a vždy, ať už mladí nebo staří – nikdy nevíme dne ani hodiny, kdy staneme před Božím soudem.

800 let řádu Dominikánů 1216 - 2016
16.4.2016

Pouť Czestochowa, Wadowice, Kraków Łagiewniky
16.4.2016

Svátost smíření - Velikonoce
6.3.2016

Bohoslužby ve svatém týdnu - Velikonoce
6.3.2016

Společná křížová cesta
28.2.2016

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele (ředitelku) církevních škol ve Zlíně a v Prostějově
23.1.2016

Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky

Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo

ředitele / ředitelky Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně, obojí s nástupem do

funkce 1. 8. 2016.

Podmínky: praktikující katolík / katolička, VŠ vzdělání pedagogického směru, do Prostějova

pětiletá a do Zlína čtyřletá pedagogická praxe ve shodě se zákonem 563/2004 Sb.

K přihlášce připojte: ověřené kopie dokladů o vzdělání, životopis, přehled praxe, výpis

z trestního rejstříku, doklad o zdravotní způsobilosti a Vaši představu o této církevní škole

v rozsahu do tří stran.

Přihlášky zasílejte na adresu: Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro školy, Wurmova 9,

771 01 Olomouc do 29. února 2016 (rozhodující je datum podání přihlášky).

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
23.1.2016

Zveme všechny starší a nemocné farníky

 

K oslavě svátku Panny Marie Lurdské

 

ve čtvrtek 11. února 2016

 

Program:

LUHAČOVICE A POZLOVICE

 

15:00        Příležitost ke svaté zpovědi

 

16:00       Mše svatá, při níž budeme udělovat svátost pomazání

               nemocných              

Po skončení bohoslužby srdečně zveme všechny, kteří přijmou svátost pomazání nemocných, k přátelskému posezení na faře.

 

 

Svátost pomazání nemocných v kaplích:

 

Luhačovice – zámecká kaple    středa 10. února v 6:30 (po mši sv.)

 

Řetechov                                             středa 17. února v 17:00

 

Kladná-Žilín                                       pátek 19. února v 17:00

 

Ludkovice                                           středa 24. února v 17:00

 

Biskupice                                            pátek 26. února v 17:00

 

 

 

Panno Maria, Uzdravení nemocných, oroduj za nás!

Přihlášky k přijetí svátosti pomazání nemocných odevzdejte v sakristii!

 

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

 

Nemoc a utrpení vždy patřily k nejvážnějším problémům, které podrobují lidský život zkoušce. V nemoci člověk zakouší vlastní bezmocnost a svou ohroženost. Nemoc může vést k úzkosti, k uzavření se do sebe, někdy dokonce k zoufalství a vzpouře proti Bohu. Může však také napomáhat člověku k větší zralosti a pomoci mu odhalit v jeho životě to, co je opravdu důležité. Velmi často nemoc podněcuje hledání Boha a návrat k němu.

Evangelium nám dosvědčuje, jakou péči věnoval Pán Ježíš nemocným a jeho četná uzdravení duše i těla jsou znamením, že Bůh navštívil svůj lid a že Boží království je blízko. Svým učedníkům přikázal, aby činili totéž: „Uzdravujte nemocné!“ (Mt 10,8). Církev přijala tento úkol a snaží se ho uskutečňovat jak péčí, kterou poskytuje nemocným, tak modlitbou. Svátost pomazání nemocných ustanovil Kristus ve prospěch nemocných a dosvědčuje ji ve svém listu svatý Jakub: „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14-15).

 

KOMU SE UDĚLUJE SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

            Tato svátost se uděluje těm věřícím, kteří vážně onemocněli a starým lidem jejich síly značně ochabují. Je možné udělit tuto svátost také těm, kteří podstupují těžký chirurgický zákrok.V případě déle trvající nemoci, nebo když se zdravotní stav nemocného zhorší, může tuto svátost přijmout znovu. Nastane-li chvíle, kdy je třeba tuto svátost přijmout, věřící mají o tuto svátost včas požádat kněze.

           

SLAVENÍ TÉTO SVÁTOSTI

Ať už se tato svátost uděluje v rodině, v nemocnici nebo v kostele, pro jednoho nebo více nemocných, je vhodné ji udělovat ve společenství věřících. Nemocný by také měl, pokud je to možné, přistoupit ke svátost smíření a ke svatému přijímání. Svátost pomazání nemocných se uděluje olivovým olejem, který slavnostně požehná biskup na Zelený čtvrtek. Kněz nejdříve mlčky vkládá ruce na nemocné a modlí se nad nimi ve víře církve. Poté jsou pomazáni na čele a na rukou a přitom kněz říká tuto liturgickou modlitbu: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“

 

ZVLÁŠTNÍ MILOSTI TÉTO SVÁTOSTI

Skrze milost této svátosti dostává nemocný sílu a dar spojit se s Kristovým utrpením a to k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve. Dostává útěchu, pokoj a odvahu, aby překonal potíže spojené s nemocí nebo stářím. Pokud nemocný nemohl přistoupit ke svátosti smíření, jsou mu odpuštěny hříchy. Tato svátost je také přípravou na přechod do věčného života a jestliže to přispěje ke spáse duše přináší také uzdravení těla.

 

Tuto svátost je vždy třeba přijmout s náležitou úctou, vírou a zbožností.

 

Svátost smíření - Vánoce
7.12.2015

Svátost smíření ve farnostech děkanátu

Valašské Klobouky - Vánoce 2015

 

 

Mše sv. s Mikulášem
5.12.2015

Mikulas_Pozlovice_2015

Mše svatá a žehnání obrázku sv. Huberta
15.11.2015

Pouť ke sv. Martinovi v Pozlovicích
31.10.2015

Informace naleznete zde: http://www.pozlovice.cz/faaktuality.php?aktid=2490

MŠE SV. A POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
15.10.2015

MŠE SV. A POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH

Neděle 1. Listopadu SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

LUHAČOVICE - Kostel Sv. Rodiny

 8:00 hod – sv. růženec za zemřelé

 8:30 hod – mše sv.

10:15 hod – mše sv.

17:00 hod. - mše sv. (v kostele)

Luhačovice - na hřbitově

14:30 hod – sv. růženec na hřbitově

15:00 hod – pobožnost na hřbitově

Ludkovice

10:00 hod mše sv. za zemřelé a pobožnost na hřbitově

POZLOVICE

8:00hod- mše sv.

14:00 hod– sv. růženec za zemřelé

14:30 hod – mše sv. a pobožnost na hřbitově

 

Pondělí 2. Listopadu

VZPOMINKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

LUHAČOVICE

ZÁMECKÁ KAPLE 

6:30 hod – sv. růženec

7:00 hod – mše sv.

Kostel Sv. Rodiny

17:45 hod – sv. růženec za zemřelé

18:15 hod - mše sv.

Kladná-Žilín

9:00 hod – mše sv.

Biskupice

16:30 hod – sv. růženec za zemřelé

17:00 hod – mše sv.

POZLOVICE

16:30 hod – sv. růženec za zemřelé

17:00 hod – mše sv.

 

Odpustky pro duše v očistci

1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě

kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším

v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba

na úmysl Sv. Otce) je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně Otče náš a Věřím

v Boha.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek

denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li

někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

 

Věčné odpočinutí dej zemřelým, Pane, a světlo věčné

ať jim svítí.

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - téma na duben
17.4.2015

„Eucharistie je jedinečná možnost sjednocení s Kristem, který nám dává jíst své tělo a který nám dává jíst své tělo a tak se s námi spojuje. S láskou na nás každý den čeká, jestli mu otevřeme své nitro, zda Ho s úctou přijmeme a tak Mu dáme prostor, aby v nás působil.“ K. B. 

Eucharistie je zdroj jednoty a síly života církve. Zde je skryta posila pro fungující farní společenství. To může ve své vnitřní stabilitě i otevřenosti vůči Bohu přijmout jeho výzvu k hlásání evangelia. Zájem a ochota angažovat se pro evangelizaci je zároveň faktorem zobrazujícím úroveň víry křesťanů. Kdo žije v úzkém – svátostném – kontaktu s Kristem, sjednocuje se i s jeho vůlí. A tou je šíření Božího království.

Závěr každé mše svaté v latině zní: Ite missa est… Jděte, toto (eucharistické) shromáždění je rozpuštěno… a nyní to, co jste zde získali, zvěstujte a předávejte dál.

Praxe ukazuje, že při různých evangelizačních aktivitách zůstává podstatou plodnosti hlasatelů evangelia modlitba, především adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.

Eucharistie doslova živí hlasatele evangelia a dává sílu i pravdivost jejich působení.

Eucharistie je vyjádřením základní pravdy o Kristově vztahu k člověku, o smyslu našeho života a stává se vrcholem iniciace nového křesťana do života církve.

Lidé dnes hledají zázemí, přijetí, domov, hledají trvalý vztah – skutečnou, bezpodmínečnou lásku.

Eucharistie je největším projevem Kristovy obětující se a vydávající se lásky a bude trvalou inspirací a základním prostředkem evangelizace.

Kristova láska v eucharistii dává věřícím křesťanům sílu, aby se milovali navzájem a nezištně milovali všechny své bližní.

K zamyšlení:

      Mluvíme-li o eucharistii, jde o téma velmi křehké, protože bychom vlastně měli svědčit o své lásce. Dá se to přirovnat k tomu, jako bychom měli na veřejnosti mluvit o tom, koho máme nemírně rádi a nosíme ho ve svém srdci.

      Eucharistie (díkůvzdání) se nedá jen popsat. Je tajemstvím, které nám věnoval Bůh, aby nás obdaroval. V eucharistii se setkáváme s nesmírnou Boží láskou. Jsme proměňováni tělem a krví Ježíše Krista, který se nám dává za pokrm. Eucharistie je náš život a my bychom tímto díkuvzdáním měli nechat proniknout celý náš život, všechno, co máme a čím jsme. Díky eucharistii by život žádného křesťana neměl uplynout bez užitku, protože eucharistie nás má vtáhnout do Božího života. Eucharistie je opětování lásky Boha.

Převzato z měsíčníku Život farností (Újezd a Horní Lhota) duben 2015, č. 4: Podle biskupa Vojtěcha Cikrleho zpracoval V. Ulrich

Verše z písma na závěr:

Na eucharistické tajemství můžeme aplikovat to, co říkáme o církvi, když ji v nicejsko-konstantinopolském vyznání víry označujeme jako „jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou“. Eucharistie je jedna a všeobecná. Je také svatá, je dokonce Nejsvětější svátostí.

Je zapotřebí tzv. evangelizace dovnitř - věřící stále znova potřebují slyšet, čemu věří, musí se sami posilovat k žité víře - a to vychází z modlitby, evangelia, svátostí, především eucharistie … (srov. Evangelii nuntiandi, čl. 14)

Misijní činnost je zjevování - epifanie - Božího plánu a jeho naplňování ve světě a v jeho dějinách; v nich Bůh prostřednictvím misií zjevně uskutečňuje dějiny spásy. Slovem kázání a slavením svátosti, jejichž středem a vrcholem je nejsvětější eucharistie, zpřítomňuje Krista, původce spásy. (Ad gentes, čl. 9)

„Když se vás někdo ptá, co má dělat, aby našel pravdu, dříve než mu začnete vykládat katechismus a křesťanská tajemství, než ho vrhnete do zástupu věřících, kde by se mohl cítit jako cizinec, tak mu řekněte, aby si šel každý den na chvilku sednout do kostela s evangeliem, ve chvíli, kdy tam nikdo nebude. Později bude moci pochopit, že reálná přítomnost (Krista) je důvodem trvání církve v prostoru a čase až do parusie.“

 

MODLITBA ZA NEK 2015

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria.

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - téma na březen
21.3.2015

„Eucharistie je…

            pramenem živé vody, ke kterému nás Ježíš zve, abychom z něj čerpali. Nejde však jen o chvíli při mši svaté, ale také o to, abychom tuto živou vodu přinášeli do svých domovů, škol a pracovišť. Všude kam půjdeme, ať se ptají lidé na zdroj naší radosti, ať poznají podle našich skutků spíše než slov, že je v našem životě přítomný někdo výjimečný.“ K. B.

 

 

Eucharistie vybízí k vnímavosti a angažovanosti ve vztahu k lidské nouzi, a to duchovní i fyzické. Ve společenství církve neusilujeme o rovnostářství, nýbrž o aktivní zodpovědnost za sebe navzájem. Jsme Bohem obdarováni různými dary, jež jsou nám dány ke službě. Láska k bližním vyjádřená konkrétními skutky je „lakmusovým papírkem“ pravdivosti naší lásky k Bohu. Lhostejnost a individualismus je rakovinou hříchu naší doby…

Žijeme v bohaté společnosti, a máme-li mluvit o pravdivosti naší víry, musíme velmi bolestně vnímat chudobu tohoto světa. Účast na eucharistii nás nutí konat „ad iustitiam et bonum commune“ (pro spravedlnost a společné dobro). Posíleni eucharistickým pokrmem následujeme (příklad) našeho Pána Ježíše Krista, který prokazuje lásku až do krajnosti (srov. J 13,1).

Před Bohem jsme všichni ubožáci. V Eucharistii přijímáme Ježíše Krista, který „byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli“ (2 K 8,9)

Katechismus katolické církve říká: Zásada solidarity, označovaná také jménem „přátelství“ nebo „sociální láska“, je přímým požadavkem lidského a křesťanského bratrství: „Dnes je velmi rozšířený omyl zapomínat na zákon lidské solidarity a lásky, předepsaný a uložený jak původním společenstvím a rovností rozumové přirozenosti vlastní všem lidem, ať patří ke kterémukoliv národu, tak obětí, kterou přinesl Ježíš Kristus na oltáři kříže nebeskému Otci za hříšné lidstvo.“ (čl. 1939)

V církevním dokumentu Mane nobiscum Dominese píše: Eucharistie není jen vyjádřením společenství v životě církve; je také plánem solidarity pro celé lidstvo. Církev ve slavení eucharistie neustále obnovuje své vědomí být „znamením a nástrojem“ nejen vnitřní jednoty s Bohem, ale také jednoty celého lidstva. Každá mše svatá, i když je sloužena ve skrytu a v zapadlém koutu země, nese stále rys univerzality. Křesťan, který se účastní slavení eucharistie, učí se od ní být podněcovatelem společenství, míru a solidarity ve všech životních situacích. (č. 27)

„Drazí bratři a sestry, slavnost Corpus Domini (Těla Páně) je příležitostí k růstu v této konkrétní pozornosti vůči bratřím, zejména chudým. Kéž nám tuto milost vymůže Panna Maria, od níž Syn Boží přijal tělo a krev, jak opakujeme ve známém hymnu, zhudebněném mnoha skladateli: Maria, která nosila Ježíše ve svém lůně, byla živým, svatostánkem‘ eucharistie, kéž nám předá svou vlastní víru ve svaté tajemství Těla a Krve svého božského Syna, aby byl skutečně středem našeho života.“ Benedikt XVI.

Verše z písma na závěr:

Kdo dává chudému, nebude mít nedostatek, ale kdo dělá, že nevidí, sklidí hojnost kleteb. (Př 28,27)

Nikdo nepoškodíte svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Budete dodržovat má nařízení, dbát na moje řády a podle nich jednat. Tak budete bezpečně přebývat na zemi. (Lv 25,17–18)

Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. (Sk 4,32.34–35)

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad“, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. (Jk 2,14–17)

Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. (Ž 145,15)

 

MODLITBA ZA NEK 2015

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria.

 

Bohoslužby ve svatém týdnu - Velikonoce
16.3.2015

Svátost smíření - Velikonoce
16.3.2015

Přehled velikonočních bohoslužeb v děkanátu
16.3.2015

  Přehled bohoslužeb v děkanátu Valašské Klobouky

SPOLEČNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
8.3.2015

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - témata na leden a únor
14.2.2015

 

 

 

 

„Eucharistie je…

Oběť, kterou pro nás lidi – pro mě i pro tebe – podstoupil Boží syn, aby tak navždy osvobodil své ovce od nadvlády zla, dal se za nás, abychom mohli žít Boží království už tady na zemi.

Tajemství, ve kterém nám dává jíst své tělo a pít svou krev, abychom s ním byli jedno.

Láska, kterou nás udržuje, abychom nesešli z cesty, ale kráčeli s Ním. Láska, kterou nám dává, abychom rozdávali dál.

Milost, kterou nás zahrnuje, když se ponoříme do jeho milosrdenství, abychom načerpali to, co schází v našem životě.

Uzdravení, když toužíme po jeho záchraně.“ K. B.

 

 

Letošní církevní rok v naší zemi se nese v duchu Národního eucharistického kongresu, jehož cílem je upevnit vědomí významu eucharistie, prohloubit slavení eucharistické liturgie a uvědomit si souvislost eucharistie se životem ve světě.

 

Všichni věřící jsou vybídnuti k prožívání Eucharistického roku např. osobní a společnou modlitbou, pravidelnou svátostí smíření apod. (viz oranžový letáček).

 

K této příležitosti také byla vytvořena brožura s rozpracovanými tématy od ledna do června, ze které budeme čerpat v našem „zpravodaji“. Brožuru i vytvořené katecheze pro jednotlivé skupiny farníků (od předškoláků po rodiny) lze najít na internetových stránkách nek2015.cz.

 

Národní eucharistický kongres pak proběhne ve dvou termínech, a to nejprve jako arcidiecézní setkání v Olomouci – 15. a 16. května 2015. Později se uskuteční celostátní setkání v Brně – 15. – 17. října 2015. Hlavním dnem NEK 2015 bude sobota 17. října, kdy na Zelném trhu bude v 10.30 hodin hlavní bohoslužba s následným eucharistickým průvodem a s velmi bohatou nabídkou doprovodných programů v centru Brna. Pro tuto bohoslužbu bude třeba si předem ve farnostech zajistit bezplatné vstupenky.

 

SYMBOLIKA LOGA NÁRODNÍHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU

Motto: Eucharistie - smlouva nová a věčná

Prorok Jeremiáš v 31. kapitole počínaje 31. veršem zdůrazňuje starozákonní příslib nové smlouvy, který se naplňuje v novozákonním vztahu smlouvy mezi Kristem - ženichem a církví - nevěstou.

Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také symbolem oběti - nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje nad chléb a víno.

Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená připomíná Kristovu krev a modrá Pannu Marii stojící pod křížem. Červená a modrá jsou zároveň barvami národními. Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie - střed našeho života.

 

 

JEDNOTLIVÁ TÉMATA

Eucharistie a jednota – leden

Eucharistie a společenství – únor

Eucharistie a solidarita – březen

Eucharistie a evangelizace – duben

Eucharistie a Maria – květen

Obnovení slavení Eucharistie – červen

 

 

Jednota je pro křesťany přímým Ježíšovým požadavkem, nikoliv akademickou otázkou. Lze ji vnímat ve třech základních úhlech pohledu.

a)      Jednotu s Bohem (jednota těla církve s jeho hlavou Ježíšem Kristem)

Jednota společenství vychází z jednoty člověka s Bohem. Řekne-li někdo: „Já miluji Boha“, a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. (1 J 4,20-21)

b)     Jednota společenství

Jednota společenství představuje souvislost mezi církví (Ježíšovo tělo mystické) a Eucharistií (Ježíšovo tělo svátostné). Uvnitř církve je jednota symbolizována právě účastí na eucharistii - Boží lid se schází u jednoho stolu.

Základním pramenem je Ježíšova velekněžská modlitba, která má tři klíčové verše:

 1. jednota křesťanského společenství obrazem jednoty Božských osob:

Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. (J 17,11)

 1. jednota znamením autenticity Kristova poselství:

… aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. (J 17,21)

 1. jednota znamením důstojnosti člověka:

Slávu, kterou jsi mi, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; … (Jan 17,22-23a)

c)                  Jednota společenství všech křesťanů ve smyslu ekumenických vztahů (pokřtění jako mystické tělo Krista)

Předmětem a cílem ekumenického snažení je jednota. Jednota, jak ve víře, tak i v modlitbě - prozatím ne jednota ve slavení eucharistie - k té je nutné směřovat a hledat společné body ve víře.

 

Verše z písma na závěr:

Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem. (1 K 12,12-13)

 

Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. (Ef 4,4-6)

 

 

Na společenství vycházející z eucharistie lze nahlížet ze dvou úhlů. Na prvním místě jde o společenství s Bohem, který sám je společenstvím v Trojici, na druhém místě se jedná o společenství mezi věřícími, jež ze společenství s Bohem vychází. Příznačné je také označení eucharistie jako „communio“. Eucharistie je slavena ve společenství a zároveň společenství utváří.

      Novozákonní texty podávají zprávu o ustanovení eucharistie, jež ukazují Krista s jeho učedníky při poslední večeři. Kristus tedy není sám, ale obklopen apoštoly. Jim dává jíst své Tělo a pít svou Krev, aby s ním měli společenství. Ani prvotní církev nepovažuje eucharistii za individualistickou záležitost. Starozákonní předobrazy vycházejí z Božího působení ve společenství vyvoleného lidu. Eucharistie je tak neoddělitelně spojena se společenstvím. Upevňuje společenství s Bohem, je slavena ve společenství církve a zároveň toto společenství utváří a zdokonaluje. I v případě, že by kněz sloužil mši sv. sám, bez účasti lidu, nejde o individualismus nebo o porušení společenství, protože je zachováno vždy společenství s Bohem a také duchovní pouto s církví jak zde na zemi, tak s nebeskou církví (anděly a svatými, kteří jsou přítomní při každé mši sv.).

      Podle Jana Pavla II. v encyklice Ecclesia de Eucharistia, ale eucharistie není výchozím bodem společenství, protože jeho existenci již předpokládá. Společenství církve se tak týká společenství v učení apoštolů, ve svátostech a v hierarchickém řádu a nejen jednotlivých křesťanů.

      Církevním dokument Lumen gentium (čl. 26) říká, že v každém oltářním společenství při biskupově posvátné službě se ukazuje znamení oné lásky a „jednoty tajemného těla, bez níž nemůže být spása“. V těchto shromážděních, i když jsou malá a chudá nebo žijí v rozptýlení, je přítomen Kristus, jehož mocí se sdružuje jedna, svatá, katolická a apoštolská církev. Jelikož „účast na těle a krvi Kristově nepůsobí v nás nic jiného než to, že se přetvořujeme v to, co přijímáme“.

      Je důležité mít na paměti, že společenství s Kristem je hluboce propojeno se společenstvím s našimi bratry a sestrami. (Dies Domini)

 

Verše z písma na závěr:

      Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: „Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti: Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Kdyby byla rodina malá a na beránka by nestačila, přibere si každý souseda, který bydlí nejblíže jeho rodiny, aby doplnil počet osob. Podle toho, kolik kdo sní, stanovíte počet na beránka. Budete mít beránka bez vady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí nebo z koz. Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst. Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami.“ (Ex 12,1-8)

 

 

 

MODLITBA ZA NEK 2015

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější, když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev. Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat. Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve neslo světu radostnou zvěst. Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna, který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje. Amen.

Otče náš. Zdrávas Maria.

 

Tříkrálová sbírka
12.1.2015

Tříkrálová koleda se nesla Luhačovicemi a okolními obcemi v sobotu 10. 1. 2015

Za pošmourného sobotního dopoledne vyrazilo na Luhačovicku 53 skupinek koledníků, což

je přes 200 koledníků spolu s dospělými vedoucím, aby se zapojili do Tříkrálové sbírky 2015.

Chodili s kasičkou a písní na rtu ode dveří ke dveřím, nad nimiž nechávali nápis K + M +B,

který žehná jejich domu. Díky jejich snaze a štědrosti občanů Luhačovic a okolních obcí bylo

v našem regionu vykoledováno 331.610,- Kč.

Luhačovice 109.275,- Kč

Kladná-Žilín 11.566,- Kč

Polichno 7.012,- Kč

Řetechov 9.330,- Kč

Ludkovice 23.066,- Kč

Biskupice 24.355,- Kč

Pozlovice 51.449,- Kč

Podhradí 15.010,- Kč

Dolní Lhota 25.800,- Kč

Horní Lhota 23.492,- Kč

Sehradice 31.255,- Kč

Celkový výtěžek TKS 2015 331.610,- Kč

Velmi děkujeme všem za vlídné přijetí koledníků a těm, kteří si pro děti připravili nějakou

sladkost a teplý čaj na zahřátí. Každoročně část výtěžku putuje na přímou pomoc rodinám

s dětmi v našem regionu. Další část chceme v letošním roce věnovat na sociální služby,

které Charita Luhačovice v tomto regionu poskytuje a dále na humanitární zahraniční

rozvojovou pomoc.

Velmi děkujeme pracovníkům Městského úřadu Luhačovice, Městyse Pozlovice a všem

pracovníkům obecních úřadů, kteří nám pečetí pokladničky a počítají celkový výtěžek.

Děkujeme všem vedoucím skupinek, kteří se ochotně zapojili, a také malým Tříkrálovým

koledníkům. Bez jejich ochoty zapojit se, by tak velkou akci nebylo možné uskutečnit.

Děkujeme všem za příspěvky do této celorepublikové sbírky, věříme, že i Vám přinesli naši

Tříkráloví koledníci radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené

v betlémských jeslích. Příspěvky budou sloužit prostřednictvím Charity na pomoc lidem

v nouzi.

Mgr. Karel Adámek, +420 737 012 235

a

Mgr. Lenka Semelová, +420 731 402 043 Charita Luhačovice.

Více informací: www.trikralovasbirka.cz.

Svátost smíření 2014
7.12.2014

SvatostSmireni_2014

Pobožnosti na hřbitovech - dušičky
26.10.2014

dusicky 2014

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015
28.8.2014

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

Pondělí

Luhačovice 

2. A,B   13.00 – 13.45   Mgr. Talašová

5. A      12.05 – 12.50   P. Trčka

Úterý

Luhačovice

6. A,B   7.00 – 7.45       Mgr. Talašová

1. A,B   12.00 – 12.45   Mgr. Talašová

4. A,B   12.55 – 13.40   Mgr. Adámek

6. C,D   13.45 – 14.30   Mgr. Talašová

Středa

Luhačovice

3. A,B   13.00 – 13.45     P. Wojcik

5. B,C   12.55 – 13.40     P. Trčka

Čtvrtek

Luhačovice 

7. A,B     7.00 – 7.45        Mgr. Talašová 

8. A,B,D  7.00 – 7.45        P. Trčka 

Biskupice

3,4        11.45 – 12.30      P. Wojcik

Ludkovice

1,2        12.05– 12.55       P. Trčka

Pátek

Luhačovice

8 C       7.00 – 7.45         P. Trčka 

9 A,B,C,D,E 7.00 – 7.45   Mgr. Adámek 

7. C,D     13.00 – 13.45   Mgr. Talašová

Pozlovice

1.          12.00 – 12.45    P. Trčka

2.          12.00 – 12.45    P. Wojcik

3.          12.50 – 13.35    P. Wojcik

4.          12.50 – 13.35    Mgr. Adámek 

5.          12.50 – 13.35    P. Trčka

 

Týden s Charitou - 10. výročí založení Charity Luhačovice
8.8.2014

TYDEN S CHARITOU LUHA program 2014

Jarní kulturní nabídka
3.3.2014

Sv. Cyril a Metoděj 1150 let s námi
5.7.2013

- - -

Otevírání pramenů 10. - 12.5.2013
11.5.2013

- - -

Svátost smíření Velikonoce
3.3.2013

- - -

Svátost pomazání nemocných
10.2.2013

- - -

Křesťanský ples
19.1.2013

Krestansky Ples

Živý Betlém
26.12.2012

zivy Betlem

Zpívání koled s mladým Zálesím
26.12.2012

ZpivaniKOledSeZalesim

KORUNKA LUHAČOVICE - sbírka
7.12.2012

Dorotka Obádalová z Luhačovic trpí vícenásobnými vrozenými vadami, vyžadují nákladnou léčbu, která by ji dokázala usnadnit její životní úděl. 7. prosince od 13-16 hodin bude Korunka Luhačovice před městskou radnicí prodávat kalendáře a panenky. Celý výtěžek z jejich prodeje bude předán na její léčbu. Zároveň můžete na stánek nosit nové hračky, plenky a oblečení pro děti z kojeneckého ústavu ve Valašském Meziříčí. Ukažme, že v Luhačovicích jsou lidé, kteří rádi pomůžou a před Vánoci si vzpomenou na ostatní, co neměli v životě tolik štěstí.

Svátost smíření v děkanátu Val. Klobouky
6.12.2012

Svátost smíření

ve farnostech děkanátu Val. Klobouky Vánoce 2012

 

Kdy

Čas

Kde

Kdo zpovídá:

15.12.

sobota

1330 - 1700

Slavičín

Slavičín 1x; Luhačovice 1x; Vlachovice 1x;

Val. Klobouky 1x;  Nedašov 1x;  P. Petráš

16.12.

neděle

1400 - 1600

Pozlovice

Luhačovice 2x; ;  P. Klat 1x;    

Slavičín 1x

16.12.

neděle

1400 - 1700

Štítná

nad Vláří

Štítná 1x; Klobouky 2x; Nedašov 1x; Vlachovice 1x; Brumov 2x;

17.12.

pondělí

900 - 1200

1330 - 1700

Nedašov

Nedašov 1x; Brumov 3x; Klobouky 2x;

Újezd 1x; Štítná 1x; Luhačovice 1x;

P. Tomáš Strogan

18.12.

úterý

900 - 1200

1330 - 1700

Brumov - Bylnice

Brumov 3x; Klobouky 2x; P. Klat 1x;

Nedašov 1x; Štítná 1x; Luhačovice 1x;

P. Tomáš Strogan

19.12.

středa

1400 - 1700

Vlachovice

Vlachovice 1x; Slavičín 1x; P. Klat 1x

Slavičín 1x

20.12.

čtvrtek

1400 - 1700

Horní Lhota

P. Klat 1x; Vlachovice 1x; Slavičín 1x

21.12.

pátek

900 - 1100

1300 - 1630

Újezd

Dopol.: Újezd 1x; ;  P. Klat 1x;

Luhačovice 1x; Nedašov 1x; Vlachovice 1x

Odpol.: Brumov 2x; ;  P. Klat 1x;    

Val. Klobouky 1x; Újezd 1x

22.12.

sobota

900 - 1200

1330 - 1700

Valašské Klobouky

Val. Klobouky 2x; Luhačovice 2x; Štítná 1x; Brumov 2x; Vlachovice 1x; Nedašov 1x;

Újezd 1x; P. Klat 1x;  Slavičín 1x;

23.12.

neděle

1400 - 1730

Luhačovice

Luhačovice 2x; Újezd 1x; P. Klat 1x;

 Slavičín 1x; Nedašov 1x; Vlachovice 1x; Brumov 1x

Pořad bohoslužeb - Vánoce 2012
6.12.2012

POŘAD BOHOSLUŽEB

VÁNOCE 2012

- - -

NEDĚLNÍ EUCHARISTICKÁ ADORACE
17.11.2012

Každou neděli v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích po večerní mši svaté (tj. v zimním období od 18:00, v letním období od 19:00), je možnost zúčastnit se hodinové tiché adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Blahoslavený papež Jan Pavel II. ve své encyklice Ecclesia de Eucharistia piše: Každé úsilí o svatost, každá činnost tíhnoucí k tomu, aby uskutečnila poslání církve, každé provedení pastoračních plánů musí čerpat nezbytnou sílu z eucharistického tajemství a k němu se musí zaměřovat jako k svému vyvrcholení. V eucharistii máme Ježíše, jeho výkupnou oběť, jeho vzkříšení, dar Ducha Svatého, adoraci, poslušnost a lásku k Otci. Kdybychom zanedbávali eucharistii, jak bychom mohli najít lék na svou krajní nouzi?

Opravený kněžský hrob
21.10.2012

Více fotografií v galerii Zde

 

 

 

 

Společná modlitba a čtení evangelia - Pozlovice
21.9.2012

Srdečne Vás zveme na společnou modlitbu na svátek sv. Matouše a k četbě jeho evangelia, která se uskuteční v kostele sv. Martina v Pozlovicích tento pátek 21.9.2012 od 20 - 24 hodin - víc viz přiložená pozvánka.

Letáček

Slavnost 100 let od korunovace Panny Marie - sv. Hostýn
18.8.2012

panaMariaSvatohostynskaHlavní mše svatá za účasti středoevropských biskupů. Tuto koncelebrovanou mši svatou doprovodí 500 členný sbor složený ze schol a sborů moravských farností sobota 18. srpna 2012 v 10.15 hod. 

Srdečně vás zveme na tuto slavnost víry. Přijeďte se navzájem povzbudit, ale také poděkovat za dary, které jsme od Pána na přímluvu Panny Marie obdrželi.

Letáček zde

Manželské večery - 7. září – 3. listopadu 2012
7.8.2012

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky pořádá kurz v Luhačovicích Manželské Večery 7. září – 3. listopadu 2012

Srdečně zveme všechny manželské páry (bez ohledu na dobu trvání manželství)    popř. snoubence, kteří chtějí „investovat“ do svého vztahu a vybudovat pevné a trvalé manželství, nebo svůj vztah prohloubit, osvěžit či prochází náročným obdobím. Více informaci zde

Pouť k oslavě Svaté Anny v Pozlovicích
29.7.2012

- - -

Mše svaté:

 • 8:00     za farníky a obec Podhradí        
 • 10:00    za účastníky pouti a farníky z Provodova,  Pradlisk a Březůvek

                          

Po mši svaté bude požehnání dopravních prostředků

Luhačovická pouť 2012
8.7.2012

Program Luhacovicke pouti Neděle:

9:00 - 17:00 Jarmark

8:30 Slavnostní mše svatá

11:00 - 12:00 DH Zálesanka z Luhačovic

15:00 Průvod mažoretek

Podrobný program na celý víkend na přiloženém letáčku ...zde

Otevírání pramenů 11. - 13. 5. 2012
3.6.2012

Otevírání pramenůNeděle 13. května

8:30 Slavnostní mše svatá Kostel Svaté Rodiny

10:00 Průvod se svěcením pramenů | Trasa po pramenech

10:00 - 12:00 Roztančené prameny | Lázeňský areál

15:00 - 17:00 Návrat k tradicím | Lázeňské náměstí

19:30 - Koncert ZUŠ Luhačovice | Kostel Svaté Rodiny

Detailní program na celý víkend naleznete v přiloženém letáku.

KDOKOLI - středověká hra
29.4.2012

Středověká hra ve formě scénického čtení pojednává o tom, jak Nejvyšší Otec nebeský posílá Smrt povolat každého tvora - Kohokoliv z nás, aby přišel a složil přísný účet ze svého života. (Délka 50 minut).

V kostele Svaté Rodiny - neděle 29. dubna v 17:00 hod.

Účinkují farníci z Luhačovic

PODĚKOVÁNÍ RODINY POKOUSANÉHO CHLAPCE.
15.4.2012

Minulý týden jsme prosili, dnes děkujeme.

Celá naše rodina by touto cestou ráda poděkovala Vám Všem, kteří jste nás jakýmkoliv způsobem podpořili v naší bolesti a strasti při neštěstí, které potkalo našeho syna na Velký pátek. Ať už podpora přicházela v podobě povzbuzujících SMS zpráv, slov, výstižných pohledů anebo, jen tiše v modlitbách či myšlenkách jste byli s námi. Nesmírně si vážíme všech Vašich nabídek jakýmkoliv způsobem nám pomoci. Takovou vlnu podpory jsme vážně nečekali a moc nás to i našeho syna posílilo. Naše slova díků patří i spoluobčanům, kteří v daný moment poskytli našemu chlapci první pomoc, dále rychlé záchranné službě, která poskytla první lékařskou pomoc, chirurgům a lékařskému týmu oddělení ARO a Traumatologie Baťovi nemocnice Zlín a v neposlední řadě také lékařům a sestřičkám oddělení dětské JIP, kde o syna i nadále pečují. Velmi si Vážíme i duchovní podpory a pomoci, které se nám dostalo a proto naše slova díků patří i otci Hubertovi a otci Antonínovi za jejich přímluvy za našeho syna při mších a za jejich modlitby. My a hlavně náš syn děkuje za všechny ty pozdravy, dárečky, sladkosti, které posíláte.

Ať už to jsou pozdravy od kamarádů, spolužáků, spoluhráčů z fotbalového týmu a jejich maminek anebo také od učitelů ze Základní školy Luhačovice či od učitelů Lidové školy umění, které přicházely hlavně prostřednictvím našich dcer. Věřte, moc ho to těší. Také náš dík patří i občanskému sdružení Korunka Luhačovice pod vedením paní Veroniky Záhorské za její podporu a věnovaný dárek, který mu pomáhá zpříjemnit dlouhé chvíle pobytu v nemocnici. Hlavně děkujeme za Boží pomoc, ochranu a přímluvu panny Marie a zároveň i nadále o ni prosíme za brzké a celkové uzdravení našeho syna, ale také všech nemocných, zvláště dětí a jejich rodin. To v současné chvíli chlapec potřebuje ze všeho nejvíc. Ještě jednou Vám Všem naše upřímné Pán Bůh zaplať s přáním pro nás všechny, ať se už podobná neštěstí více nestávají.

Rodina Skovajsova

Nový zvon na sv. Hostýn ve fotogalerii
1.4.2012

Fotografie nového zvonu na sv. Hostýn naleznete zde.

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2015
30.11.-0001

Primiční mše svatá
30.11.-0001

Pořad bohoslužeb o Vánocích
30.11.-0001